Hướng dẫn xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục"

Hướng dẫn xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục"

Số kí hiệu 1734/SGDĐT-VP
Ngày ban hành 25/10/2010
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Hướng dẫn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Sở GD&ĐT Bình Dương
Người ký

Nội dung

Hướng dẫn xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục"
 
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1734/SGDĐT-VP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 10 năm 2010
V/v Hướng dẫn xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
 
 
Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã;
- Trung tâm Giáo dục TX-KTHN tỉnh, huyện;
- Trường Trung học Phổ thông;
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Bình Dương;
- Trường Cao đẳng; Trung cấp Chuyên nghiệp.
 
Thực hiện các Quyết định số 26/2005/QĐ-BGDĐT, 27/2005/QĐ-BGDĐT ngày 29/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và văn bản Hướng dẫn khen thưởng các nhà hảo tâm có đóng góp hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương hướng dẫn các đơn vị nêu trên thực hiện một số nội dung xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” hàng năm như sau:
1. Đối với cá nhân trong ngành:
a. Đối tượng và tiêu chuẩn:
- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên công tác trong ngành giáo dục và đào tạo có thời gian công tác từ 20 năm trở lên (tính đến ngày 30/6/),hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Đối với cá nhân là Anh hùng Lao động, chiến sỹ thi đua toàn quốc, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú hoặc có công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương ngay sau khi có quyết định khen thưởng.
- Đối với các trường hợp sau được xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương sớm hơn thời gian quy định nêu trên:
+ Cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ hoặc GVG cấp cơ sở thì năm đạt danh hiệu thi đua được nhân với hệ số 1,5 để tính thời gian công tác trong ngành giáo dục; cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ hoặc GVG cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì năm đạt danh hiệu thi đua được nhân với hệ số 2,0 để tính thời gian công tác trong ngành giáo dục (Lưu ý: trường hợp trong cùng 01 năm cá nhân đạt nhiều danh hiệu thi đua thì chỉ lấy 01 danh hiệu thi đua cao nhất nhân hệ số để tính thời gian công tác);
+ Cá nhân công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn thì thời gian làm việc thực tế tại địa bàn đặc biệt khó khăn được nhân với hệ số 1,5 để tính thời gian công tác trong ngành giáo dục (chỉ áp dụng cho các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Đối với tỉnh Bình Dương, năm học 2009-2010 có 3 xã An Linh, An Thái và An Bình (thuộc huyện Phú Giáo) được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt khó khăn theo tiêu chí của Chính phủ. Vì vậy cán bộ, giáo viên, nhân viên có thời gian thực tế công tác tại 3 xã này được nhân với hệ số 1,5 để tính thời gian công tác.
- Đối với các trường hợp cá nhân đang công tác trong ngành giáo dục được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục nhận công tác trong ngành giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác trong ngành giáo dục để xét Kỷ niệm chương.
- Đối với các trường hợp cá nhân có đủ thời gian công tác theo quy định (từ 20 năm trở lên) nhưng bị kỷ luật từ mức khiển trách đến dưới mức buộc thôi việc, chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau 2 năm, tính từ thời điểm có quyết định xóa kỷ luật. Thời gian bị kỷ luật không được tính thời gian để xét tặng Kỷ niệm chương.
- Đối với các trường hợp cá nhân bị hình thức kỷ luật buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự có liên quan đến các vụ án mà chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được xét tặng.
- Những cá nhân đã được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục” trước đây thì không đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương.
b. Hồ sơ xét tặng:
+ Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương theo mẫu 3A.
+ Bản tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương theo mẫu 2A (Đánh máy hoặc viết rõ ràng và được Thủ trưởng đơn vị xác nhận).
2. Đối với cá nhân ngoài ngành:
a. Đối tượng và tiêu chuẩn:
Đối với các trường hợp cá nhân ngoài ngành đã đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương năm 2008 và năm 2009 đến nay chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng Kỷ niệm chương. Nguyên nhân do số lượng đề nghị nhiều và chưa thực sự có nhiều công lao đóng góp cho ngành giáo dục và đào tạo. Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương đề nghị các đơn vị nêu trên thực hiện xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho cá nhân ngoài ngành giáo dục đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo bao gồm:
+ Là những cán bộ chủ chốt của Đảng, chính quyền đoàn thể từ đủ một nhiệm kỳ trở lên có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của ngành giáo dục;
+ Là những cá nhân có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước có giá trị thiết thực phục vụ cho sự nghiệp giáo dục;
+ Là cá nhân đã đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo với tổng kinh phí từ 700 triệu đồng trở lên hoặc cá nhân có sáng kiến tổ chức, huy động ủng hộ cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo được từ 1,5 tỷ đồng trở lên. Riêng đối với các cá nhân tặng, hiến đất để xây trường học lấy theo giá trị đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh xác nhận theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh đền bù đất đai cho nhân dân khi thu hồi đất để xây trường học.
b. Hồ sơ xét tặng đối với cá nhân ngoài ngành:
+ Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương theo mẫu 3A.
+ Bản tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương theo mẫu 2B (Đánh máy rõ ràng và in thành 03 bản như nhau: 01 bản do Thủ trưởng đơn vị xác nhận và 02 bản để trống dành cho Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương xác nhận).
3. Đối với các cá nhân là Việt kiều hoặc người nước ngoài đang sống tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài mọi thủ tục, trình tự đề nghị đơn vị liên hệ trực tiếp Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo Bình Dương để được hướng dẫn.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nêu trên tổng hợp hồ sơ đúng với đối tượng, tiêu chuẩn, mẫu văn bản, quy trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục đã được qui định và gửi danh sách (theo mẫu 3A) có kèm file theo địa chỉ email: vanphongsgdbd@gmail.com về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 30/6 hàng năm. Các hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo không đúng quy định sẽ không được xem xét giải quyết.
 
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng ban Sở;
- Lưu: VT, VP.75.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trần Hiếu

 File đính kèm

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  1. Đang truy cập4
  2. Hôm nay344
  3. Tháng hiện tại15,076
  4. Tổng lượt truy cập1,162,892
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây